همه مادران دوست دارن کودکان باهوشی داشته باشند. بسیاری از محققان بر این نظر هستند «دوران بارداری» تاثیر بسیاری مهمی در ضریب هوشی کودک دارد. به همین خاطر ما سعی کردیم چند نکته در راستای این مورد به شما یادآور شویم.