مامای همراه شما / پرگ

عادات درست در بارداری

عادات درست در بارداری

دانستن عادات صحیح و انجام آن ها در «بارداری» نقش مثبتی در سلامتی «مادر باردار» دارد. شکل گیری این عادت به مرور و با تمرین آن ها انجام می شود. در این مقاله سعی کرده ایم برخی از این عادت ها را برای «مادران باردار» بیان کنیم.

به پهلو خوابیدن درماه های اول بارداری:

درسه ماه اول بارداری تازمانی که رحم بزرگ نشده ازاین روش برای استراحت استفاده کنید.

طرز نشستن صحیح زن باردار:

سطح نسبتاً وسیعی رابرای نشستن درنظربگیرید. پشت صاف است و معمولاً اگربتوانید تکیه دهید بهتر است. به منظور جلوگیری ازکاهش جریان خون درساق پا و مچ هر۵ دقیقه یک بارپاها راباز و بسته و حرکت دهید. دراین حرکات عضلات ران و پشت بدن کشیده شده و ازدرد کمرهم کاسته می شود. برای مطالعه کارهای روزمره و استراحت ازاین روش استفاده کنید.

نحوه ایستادن با آرامش و راحتی

مچ پاها راازدیوار حدود ۲۵ سانتی مترفاصله دهید،پشت کاملاً به دیوارچسبیده است .از دیوار به منظورحفظ حالت خود کمک بگیرید.دراین وضعیت نفس عمیق ازبینی بکشید و ازدهان به آرامی بازدم کنید. ۲ تا ۵ مرتبه این حرکت راتکرارکنید. سپس بدن راشل کنید و به آرامش برسید.

نحوه بلند کردن اشیا :

درموقع بلند کردن اشیا آنها رابه بدن خود نزدیک کنید تا فشاروارد به ستون فقرات کمترشود. می توانید یک بار یک پا راجلوتر قراردهید و درهنگام بلند شدن از قدرت عضلات پا استفاده کنید.

نحوه بلند شدن ازتخت خواب

ابتدا به کنار تخت خواب خود را بچرخانید وسپس پس از آویزان شدن پاها ازلبه تخت با کمک دست ها و انقباض عضلات شکم بایستید.

طرز صحیح نشستن روی صندلی:

پشت باید کاملاً صاف باشد و باید ارتفاع صندلی طوری باشد که پاها حتماً درناحیه زانو حدود ۹۰ درجه زاویه داشته باشد.

نحوه خم شدن :

ازخم شدن و بلند کردن اشیای سنگین مخصوصاً ازماه ششم به بعد جداً خودداری کنید. اگرخم شدن ضروری است سعی کنید زانوها رابیشترازکمرخم کنید وستون فقرات درناحیه کمروپشت صاف باشد. شانه ها دریک خط و پاها فاصله کمی داشته باشند.

برچسب ها: ,

Back to top