مامای همراه شما / پرگ

Tag Archives: تاثیر موسیقی در زنان باردار

تاثیرات موسیقی در زنان باردار

با توجه به تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک در بدن مادر باردار، استرس و اضطراب با درجات مختلف در فرد باردار بروز می کند.استرس در این دوران می تواند برای مادر وجنین با عوارضی همراه باشد. بنابراین آرامش فرد باردار در این دوران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.از اینرو باید تمهیدات اساسی برای آرامش مادر اندیشیده شود.یکی از آرامش بهش ترین این راهها موسیقی می باشد. فرد باردار می تواند با گوش دادن به موسیقی بر استرس خود غلبه نماید. …

Read more
Back to top