مامای همراه شما / پرگ

تاثیر منفی آلودگی هوا بر جنین

مادران باردار جزو گروه های حساس در برابر آلودگی هوا هستند. در بررسی جدیدی که انجام شده است، از تاثیر منفی آلودگی هوا بر جنین گفته شده است که ما آن را در این مقاله توضیح داده ایم. …

Read more
Back to top